§ 1

1. Medal Salesiani Merentibus, zwany dalej „Medalem”, jest nadawany osobom fizycznym i instytucjom za szczególne zasługi na rzecz Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile i pomoc w realizacji przez nią posłannictwa salezjańskiego.

">
loading...

Czwartek XII tygodnia okresu zwykłego | czytania na dziś

Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Salesiani Merentibus

Zamknij wpis

Regulamin przyznawania medalu Salesiani Merentibus

 

§ 1

1. Medal Salesiani Merentibus, zwany dalej „Medalem”, jest nadawany osobom fizycznym i instytucjom za szczególne zasługi na rzecz Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile i pomoc w realizacji przez nią posłannictwa salezjańskiego.

2. medal ma charakter honorowy.
3. Medal ma formę kwadratowej plakiety odlanej w brązie. Na awersie ukazana jest w popiersiu postać św. Jana Bosko w otoczeniu młodzieży oraz inskrypcja: SALESIANI MERENTIBUS. Rewers Medalu prezentuje bryłę klasztoru i kościoła w Lądzie, w tle widnieje herb Towarzystwa Salezjańskiego oraz inskrypcja:

TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE INSPEKTORIA PW. ŚW. WOJCIECHA.

 

4. Każdy z egzemplarzy Medalu jest numerowany; obok kolejnego numeru wygrawerowana jest również data wręczenia Medalu.

Do każdego Medalu dołączany jest Dyplom, który stanowi integralną część jego nadania. Wzór Dyplomu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

1. Medal przyznaje Kapituła, którą stanowi aktualna Rada Inspektorialna Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile pod przewodnictwem Księdza Inspektora.

2. Kapituła przyznaje Medal raz w roku. Liczba uhonorowanych w danym roku z zasady nie powinna przekraczać jednej instytucji oraz 2 osób fizycznych. W szczególnych przypadkach Kapituła może przyznać większą ilość Medali w danym roku.

 

§ 3

 

1. Medal nadaje Kapituła z własnej inicjatywy albo na wniosek dyrektora wspólnoty zakonnej z Inspektorii pw. św. Wojciecha, zaopiniowany przez Radę Domu.

2. Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:

a) dane osobowe oraz ewentualnie funkcję pełnioną przez osobę przedstawioną do odznaczenia,

b) opis zasług uzasadniających nadanie Medalu,

c) opinię Rady Domu salezjańskiej placówki składającej wniosek.

 

3. Wnioski powinny wpłynąć do Kapituły do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok kolejnej edycji Medalu.

 

§4

 

1. Jeżeli Medal będzie przyznawany na wniosek wspólnoty lokalnej, wspólnota będzie uczestniczyła w pokryciu kosztów wydania Medalu w kwocie 500 zł.

 

 

§5


1. Medal wręcza Przełożony Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha w Pile lub upoważniona przez niego osoba.
2. Wręczenie Medalu będzie związane z dorocznymi obchodami święta Inspektorii.

 

§6

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem

18 listopada 2010 r.
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl