Dnia 23 marca 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Macieja Sarbinowskiego. Pod kierunkiem, jezuity, ks. prof. dra hab. Józefa Kulisza ks. Maciej napisał rozprawę doktorską pt. Apologia chrześcijaństwa według Edwarda Bulandy w latach 1965-1980. Wydziałowej Komisji, wobec której odbyła się obrona rozprawy, przewodniczył prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski.

">
loading...

Czwartek XIII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Świętych męczenników Augustyna Zhao Rong i Towarzyszy | czytania na dziś

Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki

Salezjanie

Zamknij wpis

Obrona rozprawy doktorskiej ks. Macieja Sarbinowskiego

Dnia 23 marca 2011 roku w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Macieja Sarbinowskiego. Pod kierunkiem, jezuity, ks. prof. dra hab. Józefa Kulisza ks. Maciej napisał rozprawę doktorską pt. Apologia chrześcijaństwa według Edwarda Bulandy w latach 1965-1980. Wydziałowej Komisji, wobec której odbyła się obrona rozprawy, przewodniczył prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Czekalski.

Po modlitwie, którą rozpoczęła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej, a następnie po powitaniu przez Przewodniczącego doktoranta, członków komisji i wszystkich zebranych gości, głos zabrał promotor rozprawy ks. prof. Józef Kulisz, który przedstawił curiculum vitae i sylwetkę doktoranta. Następnie ks. Maciej przedstawił w ciągu 15 minut, w sposób jasny i logiczny, podstawowe tezy swojej rozprawy.

Z kolei Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu pierwszego recenzenta rozprawy doktorskiej Księdza Macieja, ks. prof. PWTW dra hab. Zbigniewa Kubackiego SJ. Ksiądz Profesor w swej liczącej 9 stron recenzji dokonał wnikliwej oceny wszystkich trzech rozdziałów rozprawy pod względem treściowym i formalnym. W konkluzji Profesor stwierdził między innymi: Niezaprzeczalnym wkładem tej pracy doktorskiej jest to, że po pierwsze, Doktorant uporządkował dorobek naukowy Edwarda Bulandy w zakresie teologii fundamentalnej, tworząc elektroniczne archiwum nieopublikowanych drukiem tekstów w formie płyty CD, a po drugie, że systematycznie opracował zgromadzony materiał, i uczynił to w sposób sprawny, przejrzysty i logiczny. Recenzent przedstawił wreszcie ks. Maciejowi trzy kwestie do dyskusji, w których prosił o głębszy komentarz do niektórych postawionych w rozprawie tez oraz o dodatkowe interpretacje niektórych aspektów myśli teologicznej o. Czesława Bulandy. Konkretne a zarazem wnikliwe odpowiedzi Księdza Macieja w pełni satysfakcjonowały Księdza Recenzenta.

Z kolei swoją ocenę przedstawił drugi z recenzentów: ks. prof. UKSW dr hab. Marek Skierkowski. Ksiądz Recenzent po przedstawieniu wnikliwej i szczegółowej, liczącej ponad 6 stron oceny rozprawy, konkluduje: W dysertacji odczuwa się ogromną pasję badawczą Doktoranta, wyrażającą się nie tylko w uważnym odczytaniu i zinterpretowaniu twórczości Edwarda Bulandy, ale również w uwagach uzupełniających to ujęcie, czynionych na bazie współczesnej literatury teologicznej, religiologicznej, biblijnej i filozoficznej. [...]. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Doktorant ogarnął swoją myślą twórczość E. Bulandy, przyswoił ją krytycznie i umieścił na tle dzisiejszej teologii fundamentalnej. Jego wywód jest klarowny, jednolity i płynny, analiza – dogłębna, synteza zaś – konkretna. Doktorant opanował w sposób właściwy technikę przygotowywania dzieł naukowych. Pracę charakteryzuje estetyka edytorska. Następnie odbyła się pomiędzy ks. prof. Skierkowskim a ks. Maciejem dyskusja w oparciu o przedłożone przez Recenzenta kwestie. Doktorant klarownymi, konkretnymi i bardzo dobrymi wypowiedziami wzbudził uznanie Recenzenta i członków Komisji.

W kolejnym etapie obrony ks. Maciej odpowiadał z wielkim znawstwem na różne szczegółowe pytania pozostałych członków Komisji. Po wyczerpaniu wszystkich pytań i kwestii Przewodniczący zamknął jawną część obrony rozprawy doktorskiej. Na tajnym posiedzeniu zebrała się Komisja Wydziałowa, która po dyskusji i głosowaniu przyjęła jednogłośnie obronę rozprawy doktorskiej ks. Macieja Sarbinowskiego. Następnie Przewodniczący Komisji, już w obecności Doktoranta i wszystkich zebranych gości ogłosił decyzję Komisji i dodał, że zwróci się ona do Rady Wydziału Teologicznego UKSW o nadanie ks. Maciejowi Sarbinowskiemu stopnia naukowego doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej.

Tego bardzo ważnego wydarzenia w życiu nie tylko ks. dra Macieja Sarbinowskiego, ale i całej Inspektorii św. Wojciecha, dopełnił uroczysty obiad. W jego trakcie przemawiali i składali gratulacje przewodniczący Komisji Wydziałowej, promotor, recenzenci, Ksiądz Inspektor, a całość podsumował w swoim wystąpieniu nowy Ksiądz Doktor. Vivant sequentes.

Ks. Tadeusz Kołosowski sdb
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl