Wyniki wyszukiwania dla:

Warszawa: salezjański akcent w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nieczęsto nadarza się okazja, by propagować nie znanych ogółowi kandydatów na ołtarze z Rodziny Salezjańskiej w środowisku uniwersyteckim. Tym bardziej godne odnotowania jest wydarzenie, które miało miejsce na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w poniedziałek 21 lutego 2022.

Po kilku latach studiów doktoranckich i przygotowaniu rozprawy doktorskiej ks. Łukasz Pawłowski SDB wpierw przystąpił do publicznej jej obrony, a potem cieszył się z pomyślnego przebiegu tego aktu akademickiego wraz z przybyłymi na tę okazję do Warszawy gośćmi: rodzicami, ks. Inspektorem Tadeuszem Itrychem SDB oraz współbraćmi i przyjaciółmi.

Salezjanin wart poznania

Praca doktorska przygotowana przez księdza Łukasza nosi tytuł: „Model świętości kapłańskiej w pismach Czcigodnego Sługi Bożego ks. Józefa Quadrio (1921-1963)”. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Marek Tatar, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Jacek Hadryś z UAM w Poznaniu i ks. prof. dr hab. Stanisław Suwiński z UMK w Toruniu. Trzeba przyznać, że zarówno komisja oceniająca dorobek doktoranta, jak i przybyli goście zostali urzeczeni kompetencją i bardzo dobrym przygotowaniem rozprawy i samym wystąpieniem ks. Łukasza. Ale najwyższe zainteresowanie i podziw wzbudziła postać naszego współbrata – kapłana i profesora salezjańskich instytutów teologicznych – księdza Józefa Quadrio. Sługa Boży, którego życie i sylwetkę przedstawił doktorant głosił, że Lud Boży – Kościół zawsze będzie potrzebował świętych kapłanów, którzy – używając porównania autora – są mostem, który łączy ze sobą dwa brzegi – brzeg człowieczeństwa i brzeg Jezusa Chrystusa. Twierdził on, że świat potrzebuje kapłanów, którzy ludziom niosą Boga, będąc Wikariuszami Jego Miłości w świecie, a Bogu ofiarują całych siebie i modlą się za powierzoną sobie owczarnię. Ks. Quadrio, sam będąc wzorem pokornego teologa i otwartego na drugiego człowieka kapłanem wyprzedzał swój czas i jako prorok – co zostało pięknie ukazane przez ks. Łukasza – zawarł w swoich pismach myśli, które były antycypacją refleksji Soboru Watykańskiego II.

Spojrzenie w przyszłość

Ponieważ w zaleceniach recenzentów znalazła się też zachęta do opublikowania pracy doktorskiej ks. Łukasza, stąd należy żywić nadzieję, że Czcigodny Sługa Boży Józef Quadrio będzie szerzej znany, a przykład jego świętości stanie się wzorem do naśladowania dla wielu kapłanów XXI wieku.

ks. Dariusz Sztuk SDB


Na stronie www Wydziału Teologicznego UKSW dostępne są:


Podziel się tym wpisem: