loading...

Czwartek X tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie dowolne Św. Alberta Chmielewskiego | czytania na dziś

Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Powołania

Zamknij wpis

Co to jest PRENOWICJAT?

NATURA I CEL
Kandydatom, którzy kończą szkołę średnią i starszym, zostaje zaproponowana droga poważnego rozeznania powołaniowego poprzez towarzyszenie duchowe i działania celowe (życie wspólnotowe z salezjanami, weekendy powołaniowe, spotkania formacyjne, doświadczenia misyjne, apostolat, indywidualne prowadzenie…). Tym chłopcom, którzy “podjęli już decyzję fundamentalną, aby zostać salezjaninem”, zostaje zaproponowany specjalny czas zwany prenowicjatem. Powyższy okres oferuje „specjalne przygotowanie w celu pogłębienia wyboru powołaniowego i sprawdzenia zdatności niezbędnej do rozpoczęcia nowicjatu. Takie przygotowanie dokonuje się poprzez praktykę salezjańskiego życia wspólnotowego i apostolskiego” (Konst. 109).
Z powodu różnic istniejących wśród kandydatów, tak pod względem pochodzenia, dojrzałości ludzkiej czy chrześcijańskiej, znajomości życia salezjańskiego i apostolskiego, wraz z formacją wspólnotową jest nieodzowne indywidualne prowadzenie każdego kandydata.

MIEJSCE
Prenowicjat, ze względu na swój specyficzny charakter oraz dla ułatwienia lepszej realizacji celów formacyjnych będzie przeżywany w zależności od momentu formacji w różnych miejscach Inspektorii. Jednak jako punkt odniesienia w całym tym procesie uznaje się Dom Zakonny pw. św. Jana Bosko w Pile. Dom ten wraz z dome w Lądzie nad Wartą jest miejscem umożliwiającym młodzieży zainteresowanej życiem salezjańskim przeżycie indywidualnych rekolekcji powołaniowych, weekendu powołaniowego, a w przypadku studentów i starszej młodzieży jednym z miejsc w Inspektorii pozwalającym na bezpośrednie przygotowanie do prenowicjatu, poprzez życie we wspólnocie salezjańskiej i towarzyszenie powołaniowe.

CZAS TRWANIA
Zwyczajnie prośbę o przyjęcie do prenowicjatu przedkłada się do 1 marca. W ten sposób zostanie spełniony wymóg czasowy (1 marca – 26 sierpnia), realizując zalecenie, aby nie był on krótszy niż sześć miesięcy (Reg. 88). Pozostałe brakujące dokumenty wymagane przez prawo kanoniczne do rozpoczęcia formacji zakonnej kandydaci powinni dostarczyć na pierwsze Ogólnopolskie Formacyjne Spotkanie Prenowicjuszy do Częstochowy.

EKIPA
Inspektor, po wyznaczeniu odpowiedniej wspólnoty, w której będzie urzeczywistniała się droga formacji prenowicjackiej, wyznacza jednego współbrata na animatora, towarzysza i koordynatora tego etapu formacji. Dyrektor domu, w porozumieniu z odpowiedzialnym za prenowicjat i delegatem duszpasterstwa powołaniowego w Inspektorii zajmą się wprowadzaniem prenowicjuszy w życie we wspólnocie salezjańskiej i wraz z radą domu zweryfikują jakość tej drogi.

DOŚWIADCZENIA FORMACYJNE
Doświadczenie formacyjne w prenowicjacie bierze pod uwagę cztery wymiary formacyjne: ludzki, duchowy, intelektualny i charyzmatyczny przeżywane w codzienności i poprzez systematyczne spotkania. Każdy kandydat będzie posiadał indywidualny program formacyjny ułożony, realizowany i weryfikowany w porozumieniu z odpowiedzialnym za prenowicjat. Ten indywidualny proces formacji prenowicjackiej ma za zadanie, już od samego początku, uświadomić kandydatowi konieczność wstąpienia na drogę formacji, gdzie głównym odpowiedzialnym za jej przebieg i realizację jest on sam. Rolą odpowiedzialnego za prenowicjat jest towarzyszenie kandydatowi na tej drodze oraz ukazywanie kierunków, uczenie metod i podawanie środków pożytecznych w jej realizacji.

Czas trwania, zakres poruszanych tematów i indywidualna droga formacji dotyczą każdego kandydata, jednak ich przebieg może być różny w zależności od stopnia rozwoju i przebytej wcześniej drogi formacyjnej. Dojrzałość ludzka i chrześcijańska oraz stopień znajomości duchowości salezjańskiej będą czynnikami decydującymi o tym czy kandydat będzie mógł uczęszczać w tym czasie do klasy maturalnej, na uniwersytet, lub wykonywać pracę zawodową. Konieczne jest jednak, aby te zajęcia były zharmonizowane z fundamentalnymi celami tego etapu formacyjnego.


PROGRAM FORMACYJNY

W czasie formacji prenowicjackiej wykorzysta się również odbywające się w czasie jego trwania spotkania formacyjne w Inspektorii w celu podkreślenia charakteru powołaniowego tych spotkań i dania okazji wzajemnego ubogacenia się młodzieży.

Przez pierwszy okres, w ramach części zjazdowej Prenowicjatu, prenowicjusze będą spotykali się wspólnie raz w miesiącu w domu formacyjnym, lub innym miejscu wcześniej ustalonym.

 

Celem tych spotkań będzie:

  • realizacja tematów przewidzianych na ten etap formacji z zakresu formacji: ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej
  • budowanie wspólnoty
  • dzielenie się swoimi przeżyciami
  • weryfikacja z realizacji indywidualnego programu formacyjnego
  • przygotowanie i realizacja działań apostolskich

Momentem znaczącym dla formacji prenowicjackiej będą Rekolekcje Wielkotygodniowe. Odbywać się one będą w dniach: od Wielkiej Środy do Wielkiej Soboty. Celem ich będzie ukazanie chrystologicznego charakteru powołania. Kandydaci mają zrozumieć, że Chrystus jest jedynym źródłem i celem zakonnego powołania. Trzeba postawić Go na pierwszym miejscu w swoim życiu, wszystko inne ma sens jedynie w ścisłym z Nim zjednoczeniu.

 

 

Głównym jego celem będzie:

 

  • analiza rozwoju własnej osobowości – temat: budowania relacji zaufania. W tym celu zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów.
  • pogłębienie świadomości powołaniowej (ja – zakonnik; ja – salezjanin)
  • przyjrzenie się osobistym motywacjom (proces oczyszczenia: poznać – pokochać – naśladować. Przejść od świadomości: ja wybrałem do Bóg mnie powołał!).
  • doświadczenie życia wspólnotowego (okazywanie szacunku, wspólnota modlitwy i stołu, wspólne świętowanie, dzielenie się swoimi darami, itd.). Wspólnota i jej znaczenie w kształtowaniu życia duchowego.

Okres wakacyjny: odbędzie się Prenowicjat stacjonarny. Będzie to czas budowania tożsamości zakonnej i salezjańskiej, doświadczenia życia wspólnotowego i włączenia się w różne formy działalności apostolskiej oraz wdrażanie w codzienność przekazanych wcześniej treści.

 

W sierpniu odbędzie się drugie Ogólnopolskie Formacyjne Spotkania Prenowicjuszy w Poznaniu (?) w miejscach związanych z życiem, działalnością i męczeńską śmiercią Błogosławionych Pięciu Wychowanków z Oratorium z Poznania. Głównym jego celem będzie zaprezentowanie młodzieńczego entuzjazmu, ofiarności i zapał tych młodych animatorów w służbie Bogu i ludziom zwieńczonego ofiarowaniem własnego życia. Będzie to czas bardziej świadomego powiedzenia Bogu swojego „TAK” w perspektywie całego życia, czas pisania podań o przyjęcie do nowicjatu!

 

Odpowiedzialny za Prenowicjat oprócz systematycznych spotkań z całą grupą prenowicjuszy będzie spotykał się osobiście z każdym z kandydatów wizytując także ich domy rodzinne i kontaktując się z księdzem proboszczem z parafii, do których należą.

 

W formacji prenowicjackiej chodzi przede wszystkim o połączenie ze sobą wymiaru wspólnotowego formacji z indywidualnym procesem odczytania i przeanalizowania własnej historii życia oraz poznawanie i oczyszczenie motywacji powołaniowych.

 

Ostatnim etapem Prenowicjatu będzie składane podań o dopuszczenie do nowicjatu, opiniowanie rady domu, dopuszczenie przez radę inspektorialną i wyjazd do domu.

Kontakt:

ks. Adam Popławski SDB

adampop@poczta.onet.pl

 

 

 
Salezjanie

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha

ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła

tel. 067 352 27 20, fax 067 352 27 56 / towsalez@pi.onet.pl