Wyniki wyszukiwania dla:

Tbilisi


Dom Zakonny pw. św. Jerzego
Erygowanie Domu: 24.06.2016
Dyrektor wspólnoty: ks. Witold Szulczyński SDB
Przynależące placówki: Turtskh
 
W Gruzji jesteśmy obecni w dwóch środowiskach: w stolicy kraju Tbilisi i w regionie Akhaltsikhe, w południowo-zachodniej części kraju (w pobliżu granicy z Turcją i Armenią). Najdłużej w Gruzji pracują ks. Andrzej Ianitski i ks. Anatolij Ivaniuk. Obaj wstąpili do Zgromadzenia Salezjańskiego w warunkach konspiracyjnych, gdy w czasach ZSRR odbywali formację do kapłaństwa w seminarium duchownym w Rydze. Po święceniach kard. Julian Vajvods przeznaczył ich do pracy w Gruzji. Ks. Andrzej przybył tu 24 czerwca 1987 r. i po krótkim pobycie w Tbilisi został proboszczem parafii ormiańskiej p.w. Matki Bożej w Turtskh.
 
Ks. Anatol Ivaniuk przybył do Gruzji w 1990 r. i został proboszczem w parafii ormiańskiej p.w. Chrystusa Zbawiciela w Tskhaltbila. Obaj mogli ujawnić się jako salezjanie dopiero w okresie „pierestrojki”.
 
Podobnie długo jak obaj duszpasterze Ormian pracuje w Gruzji ks. Witold Szulczyński. W początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przybył on do Tbilisi w charakterze sekretarza nuncjatury apostolskiej. Posługiwał jako sekretarz trzech nuncjuszy. Przez wiele lat pełnił też obowiązki dyrektora „Caritas” w Gruzji, posługując wiernym obrządku łacińskiego, ormiańskiego i chaldejskiego oraz osobom prawosławnym. Przy tej okazji nawiązał wspaniałe kontakty z hierarchią, duchownymi i wiernymi Kościoła Prawosławnego. Dał się poznać jako doskonały menadżer, organizator i realizator wielu projektów dobroczynnych. Zdobył dla projektów „Caritas” dobrodziejów z licznych krajów Europy i spoza niej.  Nadzorował budowę budynków, w których dziś działa „Caritas”, kościoła dla prawosławnych (Dar Jana Pawła II), otworzył stołówkę, dom dziecka, dom dla osób starszych, nowoczesną stolarnię, piekarnię, cukiernię, lodziarnię, warsztat samochodowy, pizzerię. W tych miejscach wielu biednych ludzi znalazło zatrudnienie. Po odwołaniu go ze stanowiska dyrektora „Caritas” przeszedł do pracy w organizacji humanitarnej „Honor Vitae” prowadzonej przez Gruzinów z USA. Jednocześnie ks. Witold czuwa nad aktualnymi projektami salezjańskimi. Należą do nich: przygotowanie domu dla wspólnoty zakonnej, rozeznanie możliwości otwarcia szkoły zawodowej, kontakty z władzami i dobrodziejami.
 
Najkrócej w Gruzji przebywają ks. Giuseppe Pellizzari i ks. Michał Jach, którzy przybyli do Tbilisi w roku 2015. Ich podstawowym zadaniem jest nauka języka gruzińskiego. Pełnią też posługę kapelanów wobec wspólnoty salezjanek z Tbilisi i pomagają siostrom w przedszkolu i oratorium. Wspólnota kontynuuje rozeznanie możliwości otwarcia szkoły zawodowej. 
(opr. ks. Marek Chmielewski SDB)
 
 

ENG (ANS)

 

34 years after the arrival of the first Salesian in Georgia, it is possible to say a great „thank you” to God for the humble, yet, significant contribution that the Sons of Don Bosco offer to the young people and society of this country of the Caucasus. There are currently five Salesians in Georgia, originating from Ukraine, Poland and Italy, who are committed to the local Church and the education and social promotion of young people. Now, even as the community is being animated by Fr Václav Klement, the Extraordinary Visitor „ad nutum” and „pro tempore”, in Tbilisi, the capital of the country, the construction of the first Salesian house in the country has begun.

The construction site is located in the “Didube” district, near the “Gotseridze” subway station, not far from the “Caritas Georgia” headquarters, where a vocational school, an oratory and the residence of the community are now under construction. The Salesians have been waiting for more than two years for the municipal authorizations for the construction, which finally arrived on 16 August 2021, precisely on the birthday of Don Bosco. Thus, during his Extraordinary Visitation to Tbilisi, part of the Poland-Piła Province (PLN), Fr Klement was able to share in the joy of the Salesians being present on the location.

Having arrived in the country when Soviet Union was still in existence, in 1987, the first Salesians worked in two Armenian rite parishes, entrusted to the Salesians – Turtskh, until today; and Tskhaltbila, until 2019 – and carried out various social works for the poor and the disabled, thanks in particular to the work Fr Witold Szulczynski, as the head of „Caritas Georgia” and is today the Director of the Salesian community.

After the pioneering period (1987-2015) in which the Sons of Don Bosco engaged in the apostolate in various places, with the canonical erection of the religious community, the work is moving towards a community missionary project, accompanied by the Province of PLN, under the guidance of its Provincial.

In fact, since the dissolution of the EST Circumscription in 2012, the Salesian presences of individual Salesians in Georgia have become part of the PLN Province – even though the closest Salesian community is located in Azerbaijan, in Baku, in the Apostolic Prefecture entrusted to the Salesians of the Province of Slovakia (SLK).

In the context of the Catholic diaspora in Georgia, made up of 3 rites – Armenian, Syro-Chaldean and Latin – and in the midst of a population that is 90% Orthodox, the missionary presence of the Salesians for young people has great significance.

Besides the Salesians, in Georgia there are also two small communities of the Daughters of Mary Help of Christians, in Tbilisi and Turtskh, who animate the work for kindergarten children and collaborate in the youth ministry in the parishes.

Since their arrival in Georgia, two popes have already visited the country, John Paul II (1999) and Pope Francis (2016); but the Salesians hope soon to be able to welcome the Successor of Don Bosco for the first time.

 
 

ITA (ANS)

 

A distanza di 34 anni dall’arrivo del primo salesiano in Georgia, è possibile dire un grande “grazie” a Dio per l’umile, ma significativo contributo che i Figli di Don Bosco offrono ai giovani e alla società di questo Paese del Caucaso. Attualmente in Georgia sono presenti cinque salesiani, provenienti da Ucraina, Polonia ed Italia, che sono impegnati per la Chiesa locale e l’educazione e la promozione sociale dei giovani. Proprio in questi giorni, in cui la comunità viene animata da don Václav Klement, Visitatore Straordinario “ad nutum” e “pro tempore”, a Tbilisi, la Capitale del Paese, sta iniziando la costruzione della prima opera salesiana.

Il sito del cantiere si trova nel quartiere “Didube”, vicino alla stazione di metropolitana “Gotseridze”, non lontano dalla sede della “Caritas Georgia”, dove ora sono in sviluppo una scuola professionale, un oratorio e la casa della comunità. I salesiani hanno atteso per oltre due anni le autorizzazioni municipali per la costruzione, che sono infine giunte il 16 agosto 2021, proprio nel giorno della festa di Don Bosco. Così, durante la sua Visita Straordinaria a Tbilisi, parte dell’Ispettoria di Polonia-Piła (PLN), don Klement ha potuto condividere la gioia con i salesiani presenti in loco.

Giunti nel Paese quando vi era ancora l’Unione Sovietica, nel 1987, i primi salesiani hanno lavorato in due parrocchie di rito armeno, affidate ai salesiani – Turtskzh, fino ad oggi; e Tskhaltbila, fino al 2019 – e hanno portato avanti diverse opere sociali per i poveri e i disabili, grazie in particolare al lungo lavoro alla guida di “Caritas Georgia” di don Witold Szulczynski, oggi Direttore della comunità salesiana.

Dopo l’epoca pionieristica (1987-2015) in cui i Figli di Don Bosco si sono impegnati nell’apostolato in vari posti, con l’erezione canonica della comunità religiosa il lavoro si sta orientando verso un progetto missionario comunitario, accompagnato dall’Ispettoria di PLN, sotto la guida del suo Superiore.

Infatti, dallo scioglimento della Circoscrizione EST, nel 2012, le presenze salesiane dei singoli salesiani in Georgia sono diventate parte dell’Ispettoria PLN – anche se la comunità salesiana geograficamente più vicina si trova in Azerbaigian, a Baku, nella Prefettura Apostolica affidata ai salesiani dell’Ispettoria della Slovacchia (SLK).

Nel contesto della diaspora cattolica in Georgia, composta dai 3 riti – armeno, siro-caldeo e latino – e nel mezzo di una popolazione che al 90% è composta da fedeli ortodossi, la presenza missionaria dei salesiani per i giovani ha una grande significatività.

Oltre ai Salesiani, in Georgia sono presenti anche due piccole comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, a Tbilisi e Turtskh, che animano il lavoro per i bambini dell’asilo e collaborano alla Pastorale Giovanile nelle parrocchie.

Dal loro arrivo in Georgia già due papi hanno visitato il Paese, Giovanni Paolo II (1999) e Papa Francesco (2016); ma i salesiani si augurano presto di poter accogliere anche una prima visita del Successore di Don Bosco.